Hitelszótár

Devizabelföldi

Az a természetes személy, aki rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal).


Devizakülföldi

Az a természetes személy, aki nem rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal, és azzal nem is rendelkezhet.


Dologi adós

Az a személy, aki a hitel-visszafizetés biztosítékaként a tulajdonát képező ingatlant felajánlja. Az ingatlanra jelzálogjog kerül bejegyezve. Jelentése megegyezik a zálogkötelezett jelentésével.


Egyéb teher

Nem pénzintézeti jelzálogteher, hanem egyéb olyan tartozás, amit a tulajdini lapra felvezetnek: pl.: munkáltatói hitel, önkormányzati hitel, más tartozások.


Életkor

Meghatározza a hitel maximális futamidejét, a támogatások igénybevételének lehetőségét. Pl.: otthonteremtési támogatást 35 év alatti gyermekes családok, illetve gyermeküket egyedül nevelő szülők, megelőlegezett szocpolt csak 40 év alatti házaspárok vehetik igénybe.


Adós

Az a természetes személy, aki jogosult a bank szolgáltatásának igénybevételére, akinek a bank a kölcsönszerződés alapján meghatározott pénzösszeget bocsát rendelkezésre. A hiteligénylő a kölcsönszerződés megkötése után adóssá válik. A házastársat mindig be kell vonni a hitelbe kivéve, ha nem tulajdonos a fedezetként felajánlott ingatlanban, és nyilatkozik közjegyző előtt, hogy nem vonatkozik a hitelbe bevonni kívánt ingatlanra a házastársi vagyonközösség. Általában Adós- Adóstárs nem szerepelhet a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) korábbi nevén BAR (Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszerben), amennyiben szerepel, abban az esetben csak zálogkötelezett/dologi adós lehet, aki a fedezetet nyújtja a hitelhez.


Adóstárs

Az a természetes személy, aki a kölcsön és járulékai visszafizetéséért egyetemlegesen felelős az adóssal. A bank a hitelezés feltételéül előírhatja adóstársként különösen házastárs (élettárs), valamint a fedezetül lekötött ingatlan tulajdonosainak bevonását. Az adós kötelezettségei ugyanolyan mértékben terhelik az adóstársat. Általában Adós- Adóstárs nem szerepelhet a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) korábbi nevén BAR (Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszerben), amennyiben szerepel, abban az esetben csak zálogkötelezett/dologi adós lehet, aki a fedezetet nyújtja a hitelhez.


Adózás

Ingatlan vásárláskor az eladónak kell a személyi jövedelemadót (SZJA) megfizetnie. A vevőnek nem kell adóznia. Az SZJA APEH bevallást az ingatlan vételéről adásvételi szerződésnél töltik ki. A lakás eladásából származó bevétel nem része az összevont adóalapnak, önállóan adózik. Az ingatlan eladásából származó bevételből, az adó mértéke 20%-k, amit magánszemélyek esetén az évi adóbevallásnál kell meghatározni. Egyéni vállalkozók február15., magánszemélyeknél március21.-ig kell megfizetni az adót.


Alapkamat

Egy adott ország (vagy monetáris unió) jegybankja által - meghatározott időközönként - megállapított irányadó kamat, amely befolyásolja a banki kamatok mértékét is.


Albetétesítés

Társasházi lakások telekkönyvi nyilvántartására vonatkozó kifejezés. Az a földhivatali eljárás, melynek során az egyes társasházi lakások a társasház törzsszámához igazodó sorszám szerinti "alszámot" kapnak. Az albetét szám az egyes társasházi lakások egyedi helyrajzi száma, mely alapján a lakás egyedileg beazonosítható. A földhivatal az albetétesítést kérelemre, jogerős használatba vételi engedély alapján kezdi meg. Azonban az albetét földhivatali megnyitása nem feltétlenül jár együtt a vevő adott lakásra vonatkozó tulajdonjog bejegyzésével.


Áfa visszaigénylés

Új lakást építésnél vagy vásárlásnál s ez a lakás a méltányolható lakásigények feltételeinek megfelel adó-visszatérítést kérhet. Annuitás: Annuitás esetén minden törlesztő részlet megegyezik, így a hitelfelvevő minden törlesztési időpontban azonos összegű törlesztő részletet fizet.


BAR (KHR lista)

A központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) /korábbi nevén: Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR)/ olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja, hogy támogassa a pénzügyi intézmények üzleti tevékenységét, hitelezési és ügyfél-minősítési munkáját, csökkentse a hitelnyújtás kockázatát. A KHR-t a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2566/1999. számú határozata alapján jelenleg a Bankközi Informatika Szolgáltató Rt. (BISZ Rt.) kezeli. A KHR nyilvántartásában minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaság bekerülhet, ha hitelviszony alanyává válik hitelkérőként, illetve a hitel felvevőjeként. Kevesen tudják, hogy hitelszerződés megkötése nélkül is bekerülhet valaki az adósnyilvántartásba, amennyiben hitelszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ és mindez okirattal bizonyítható. A parlament pontosította a listára való felkerülés szabályait. A 2006-tól csak az kerülhet fel a listára, aki legalább a minimálbért kitevő összeg megfizetésével folyamatosan, több mint 90 napon át késlekedik. A jövőben évente egyszer minden adós ingyenesen tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatai szerepelnek a listán. Ha valaki úgy gondolja, indokolatlanul került fel a listára, januártól kifogással élhet a hitelintézetnél vagy a BISZ-nél, a panaszt az adatközpontnak tizenöt napon belül ki kell vizsgálnia, s az eredményről írásban tájékoztatnia az ügyfelet. Ha a beadványnak helyt adnak, két napon belül törölni kell az adatokat a listáról.


Belterület

Belterületek általában a lakóterületek, az ipartelepek, az üdülőtelepek, továbbá mindazok a területek, amelyeket az illetékes hatóság belterületnek kijelölt. A belterület határvonalát a helyi önkormányzat határozattal állapítja meg. Birtokba adás Ingatlanvásárlás esetén, a teljes vételár kiegyenlítésének időpontjában kerül sor az ingatlan birtokba adására. Érdemes figyelni arra, hogy az eladónak ne legyen közüzemi díj, illetve társasházaknál közös költség elmaradása. Jegyzőkönyvet lehet készíteni a mérőórák állásáról is. Az ingatlanból, az eladónak ki kell jelentkeznie az önkormányzatnál, ott senki más sem maradhat bejelentve.


Biztosíték

Az adós kölcsönszerződésből eredő kötelezettségei teljesítésének biztosítására nyújtott, egyedi ügyfélszerződésben és annak mellékletét képező biztosítéki szerződésben felsorolt biztosítékokat jelenti.


Bruttó alapterület

Az épület külső falai által határolt alapterület.


BUBOR

Budapesti bankközi forint referencia-kamatláb, amelyet a bankközi piaci szereplők meghatározott periódusra egymás között irányadónak tekintenek.


Deviza kockázat

Devizában (pl.: CHF, EURO) felvett hiteleknél, az Idegen deviza, és a forint átváltási aránya (árfolyam), a napi piaci mozgások hatására változhat, ezért egy esetleges kedvezőtlen árfolyamváltozás/emelkedés többletköltséget okozhat. Fordított esetben, ha a forinttal szemben esik az árfolyam, úgy csökken a finanszírozás Ft ”ellenértéke”: vagyis a tőkeösszeg és kamatai visszafizetését szolgáló törlesztő részleteket fedező deviza megvásárlása kevesebbe kerül önnek, ahhoz kevesebb Ft szükséges


Elidegenítési és terhelési tilalom

Ilyen tilalom esetén a tulajdonjog másra nem ruházható át és az ingatlan nem adható biztosítékul sem (pl. jelzálog tárgyaként). Alapulhat jogszabályon, bírósági határozaton és szerződésen is. A tilalom jogosultjának hozzájárulásával azonban utólag köthető, pl. adásvételi szerződés.


Előleg

A foglalóval ellentétben az előleg nem szerződést biztosító kötelezettség, hanem előre fizetés. Egy vételár-részlet. A szerződés meghiúsulása esetén az előleg teljes összege visszajár.


Előtörlesztés

Nagyobb összegű, a hitel tőkerészét részben, vagy egészében csökkentő befizetés (minimum értékét a bank határozza meg, de általában 4 havi törlesztőrészletnek megfelelő összeg, az előtörlesztési szándékot a bank felé írásban jelezni kell) így az adott futamidő megtartása mellett csökkenteni lehet a havi törlesztőrészletek nagyságát, illetve a teljes összeg visszafizetésével megszüntethető a hitelszerződés.


Elővásárlási jog

Amennyiben az elővásárlási joggal terhelt ingatlant a lakás tulajdonosa el kívánja adni, az eladás előtt meg kell kérdeznie az elővásárlási jog jogosultját, hogy a leendő vevővel kötendő szerződés feltételei szerint (pl. ár, stb.) meg kívánja-e vásárolni a lakást. Amennyiben a jogosult elővásárlási jogával él, az adásvételi szerződést az eladó nem a vevővel, hanem a jogosulttal köti meg ugyanolyan feltételekkel. Amennyiben az elővásárlásra jogosult nem él ezzel a jogával vagy 8-15 napon belül nem nyilatkozik az ajánlatról, az eladó köteles olyan feltételekkel megkötni a szerződést a vevővel, mint amilyen feltételeket a jogosulttal közölt. Az elővásárlási jog adásvételi szerződésbe foglalt kikötésen vagy jogszabályon alapul. Jogszabályon alapul, pl. olyan eset, ha a föld és a rajta lévő épület tulajdonosai különböző személyek: ebben az esetben a föld tulajdonosát az épületre, az épület tulajdonosát a földre illeti meg elővásárlási jog.


Első ranghelyű zálogjog

Az ingatlan-nyilvántartásban az iratok (banki kölcsön- és jelzálog-szerződés) földhivatalba való benyújtásának sorrendjében kerülnek bejegyzésre. Ez a sorrend (ranghely) azért fontos, mert e rangsornak megfelelően jutnak a zálogjogosultak az ingatlan értékesítését követően a pénzükhöz, ha az adós nem fizeti meg a tartozását. Ez az oka annak, hogy a bankok többnyire tehermentes (amin nincs zálogjog bejegyezve) ingatlant fogadnak csak el az általuk nyújtott hitelek fedezetéül.


Eltartottak

Eltartottnak minősülnek: az igénylő vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke, legalább egy éve gyámsága alá tartozó gyermeke, ha 16. életévét még nem töltötte be, ha a 16. életévét betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. évét még nem érte el; a 16. évét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékosság miatt munkaképességét min. 67 %-ban elvesztette, és ezen állapot legalább egy éve tart, és előreláthatóan egy éven belül nem szűnik meg.


Elvi építési engedély

Az elvi építési engedély alapján építési munka nem végezhető. Ha az engedély jogosultja egy éven belül építési engedély iránti kérelmet nyújt be, az elvi építési engedély köti a hatóságot, azokban a kérdésekben, amiben korábban már döntött, a döntést nem változtathatja meg.


EURIBOR

Európai bankközi euro referencia-kamatláb, amelyet a bankközi piaci szereplők meghatározott periódusra egymás között irányadónak tekintenek.


Építési költség

A következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, lakásra jutó hányada: a lakás, a lakóépület szerkezetének, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei, a lakások rendeltetésszerű használhatósághoz szükséges helyiségeknek, melléképületeknek (tüzelőanyag-tároló, lomkamra stb.), melléképítményeknek(hulladéktartály-tároló, közműpótló építményeknek és berendezések, közmű-becsatlakozás építményei stb.), valamint egyéb építményeknek (lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárok) gépkocsi tároló építési költségei, a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei, a lebonyolítási költségek, a műszaki tervezési költségek, a jogszabály alapján fizetendő út- és közműfejlesztési hozzájárulás, távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások, a közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások, az építmény megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei (tereprendezés, földkiemelés és deponálás), az építmény megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek (épületek, építmények bontása), valamint a telek ára.


Értékbecslés

Az ügyfelek által biztosítékul felajánlott (jelzálogjoggal terhelendő) ingatlanra vonatkozó szakvélemény, mely az adott ingatlan forgalmi értékét állapítja meg. Bank az általa elfogadott értékbecslők ingatlan értékelését fogadja el a hitelbírálathoz.


Fedezet

Gyűjtőfogalom, mely magában foglalja azon biztosítékokat (pl.: ingatlan, kezesség stb.), melyekből a bank nem szerződésszerű adósi/adóstársi teljesítés esetén választása szerint kielégítést kereshet, azaz kinnlevősége megtérülhet.


Fedezetcsere

Ha, a hitel biztosítékául szolgáló ingatlant kivonják a hitelügyletből, és helyette egy másik, de ugyanazoknak a feltételeknek megfelelő ingatlant ajánlanak fel hitel fedezetként.


Fedezeti limit

A fedezetként felajánlott ingatlanok hitelbiztosítéki értéke alapján maximálisan nyújtható kölcsön nagysága. A fedezeti limit csak jogszabályi előírások alapján számítható ki.


Félkomfortos lakás

Félkomfortosnak minősül az a lakás, amely 12 négyzetméternél nagyobb alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel, vagy lakáson belüli WC-vel, alapvető közművesítéssel (víz, villany) és egyedi fűtéssel rendelkezik.


Foglaló

A foglaló a szerződést biztosító mellékkötelezettség, amely a szerződés teljesítését szolgálja azzal, hogy a szerződést megszegő felet valamilyen anyagi hátránnyal sújtja, tehát visszatart a szerződésszegéstől.


Fogyasztói árindex

egy adott ország háztartásainak átlagos fogyasztására jellemző olyan mutatószám, amely a fogyasztói árak időbeli alakulását mutatja meg meghatározott időszakra – jellemzően 1 évre – vonatkozóan.


Forgalmi érték

Az adott ingatlan tényleges, a lakáspiaci helyzetnek megfelelő vételára.


Futamidő

Az a szerződésben rögzített időtartam, amely alatt az ügyfélnek a kölcsönt vissza kell fizetnie, és amely időszakban az adós a folyósított kölcsönösszeg után kamatot fizet. A futamidő kezdőnapja a kölcsön folyósításának napja, e nap egyben az első kamatperiódus és az első ügyleti év kezdő napja. A futamidő utolsó napja a lejárat napja. Rövid lejáratú hitelek, az éven belüli, középlejáratú az 1-5 év közötti, míg hosszú lejáratú az 5 évnél hosszabb futamidejű hitelek.


Gyermek

Gyermek, aki a 16. életévét még nem töltötte be. Ha a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. évét még nem érte el. Ha a 16. évét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékosság miatt munkaképességét min. 67 %-ban elvesztette, és ezen állapot legalább egy éve tart, és előreláthatóan egy éven belül nem szűnik meg.


Használatbavételi engedély

Az építésügyi hatóság által kiadott engedély, mely tanúsítja, hogy az adott építmény az építési és egyéb engedélyezési terveknek megfelel, a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. Használatbavételi engedély hiányában az építményt használni nem szabad.


Használati megosztás

Ha egy helyrajzi szám alatt több ingatlan szerepel a földhivatali ingatlan nyilvántartásban, abban az esetben ügyvéddel kell készíttetni használati megosztást, és így a bank csak a hitelre felkínált ingatlant, vagy ingatlan részt fogja jelzáloggal terhelni. Más esetben a bank bevonja az összes tulajdonost.


Haszonélvezeti jog

Jogosultja, valamely más személy tulajdonában levő ingatlant rendeltetésének megfelelően birtokolhatja, használhatja és hasznosíthatja. Leggyakoribb fajtája az özvegyi jog, amelynek esetén a túlélő házastárs jut haszonélvezethez, valamint az az eset, amikor családtagok úgy ajándékoznak egymásnak ingatlant, hogy az ajándékozó a saját részére haszonélvezetet biztosít az ingatlanon. Hitel esetén a jog tulajdonosait be kell vonni a hitelbe, mint dolgi adóst, egyébként csak, ha lemondanak, akkor járul a hitelhez a bank.


Házastársi vagyonközösség

A házasság megkötésével a házastársak között a házassági életközösség idejére házastársi vagyonközösség keletkezik. Ennek megfelelően a házastársak osztatlan közös tulajdona mindaz, amit a házasság ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek, kivéve azt, ami valamelyik házastárs különvagyonához tartozik. (házasságkötéskor megvolt vagyontárgy, házasság fennállása alatt öröklés jogcímén szerzett vagy ajándékba kapott vagyontárgy, személyes használatra szolgáló és szokásos mennyiségű vagyontárgy) Az a különvagyonhoz tartozó tárgy, amely a mindennapi közös életvitelt szolgáló, valamint a szokásos mértékű berendezési és felszerelési tárgy helyébe lép, tizenöt évi házassági együttélés után közös vagyonná válik. Közjegyző előtt nyilatkozhatnak a házastársak, hogy a hitelbe vont ingatlanra nem vonatkozik a vagyonközösség, ha csak az egyikük a tulajdonos, ebben az esetben a bank nem vonja be a házastársat adóstársként.


Hirdetmény

A bankfiókokban (ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségekben) kifüggesztett, a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az adóst (adóstársat) terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, a kamatszámítást módszerét, minimális igénylési feltételeket, benyújtandó dokumentumokat, jövedelemvizsgálattal kapcsolatos feltételeket tartalmazó közlemény.


Hitelbírálat

Összetett banki kockázatelemzési munkafolyamat, mely a konkrét hiteligénylés kapcsán állapítja meg a bank által folyósítható hitel nagyságát. A bank saját hitelbírálati szabályzata alapján többek között vizsgálja az igénylő vagyoni - jövedelmi viszonyait, fizetési fegyelmét, a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét.


Hitelbiztosítéki érték - hb érték

A 25/1997. (VIII.1.) PM rendeletnek megfelelően a hitelbiztosítéki érték valamely ingatlannak az óvatos becslés (értékbecslő által meghatározott érték, a forgalmi értéknél általában 15-20%-al alacsonyabb) alapján meghatározott értéke. Megállapítása során figyelembe kell venni a bank által folyósított kölcsönök hosszú lejáratából származó sajátos kockázatokat, valamint az ingatlannak csak azon tulajdonságait és hozamait, amelyek várhatóan a jövőben bármely tulajdonost megilletnek.


Hozzátartozó

Hozzátartozónak minősül (de nem közeli hozzátartozónak) a jegyes, az élettárs, a házastárs egyenes ágú rokona és testvére, az egyenes ágú rokon házastársa, valamint a testvér házastársa is.


Illeték

A vásárolt ingatlan után 4 millió Ft -ig 2%, az a feletti részre, pedig 6% az illeték. Abban az esetben, ha az eladott ingatlan értéke nagyobb volt, mint a vásárolt ingatlan értéke, a különbség után kell az előző százalék szerint megfizetni az illetéket. Új építésű ingatlan esetén 15M Ft-ig nincs illeték, felette 6%.


Jelzálog

A jelzálogjog célja annak biztosítása, hogy a hitelező által nyújtott kölcsönt, és ezeknek járulékait visszakapja. A tartozás nemfizetése esetén a jelzálogjoggal terhelt ingatlan a meghatározott szabályok szerint eladható, és a vételár a tartozás rendezésére fordítható. Az elzálogosított ingatlan a tulajdonos birtokában marad, a jelzálogjog fennállása alatt rendeltetésszerűen használhatja, de gondoskodnia kell értékének megőrzéséről.


Jelzáloglevél

A jelzáloglevél olyan hosszú lejáratú (leginkább az államkötvényhez hasonlítható) értékpapír, amelyet 6, 8, 10 évre vagy még többre vásárolnak meg a befektetők, s a biztonságát a hitelek mögött lévő, fedezetként lekötött ingatlanok jelentik.


Kamat

Az adós által az igénybe vett kölcsön használatáért a kölcsönnyújtónak fizetendő, rendszerint időarányosan térítendő pénzösszeg. A kölcsönadott pénz ára. A kamat az egyedi Kölcsönszerződésben meghatározott, éves százalékban kifejezett ügyleti kamatláb alkalmazásával kerül kiszámításra.


Kamatfelár

A referencia-kamatlábon felül - a hitelkamat részeként - fizetendő kamat, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész.


Kamatfelár-változtatási mutató

A kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató; valamely referenciakamat vagy referenciahozam változását fejezi ki a bázis időszakhoz mérten, amely megmutatja, hogy a referencia-kamatlábon felüli kamatrész milyen mértékben változtatható. A kamatfelár-változtatási mutatót és a számítási módszertant (forintra és idegen devizára egyaránt) az MNB teszi közzé, melyet ITT talál. (https://www.mnb.hu/fair-bank/kamatfelar-valtoztatasi-mutato)


Kamatperiódus

A kölcsön ügyleti kamatára vonatkozó azon időszak, amely alatt a megállapított ügyleti kamat mértéke állandó, a kölcsönszerződés szerint nem változhat. A jelzáloghitelek esetében a kamatperiódus hossza egy, vagy öt év lehet, amelyek közül az ügyfél a hitelbírálatot megelőzően választhat. A hitel teljes futamideje alatt azonban a választott kamatperiódus nem változtatható meg. A bank a hirdetményében határozza meg és teszi közzé az ügyfelek által választható kamatperiódusokat. hitelszerződésben meghatározott olyan időszak, amely alatt a kamat mértékét a hitelező nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni (pl:3,4,5 év)


Kamattámogatás

Olyan támogatási forma, melyet az állam a lakáskölcsönök kamatainak megfizetéséhez nyújt, így az ügyfeleknek csak a támogatással csökkentett kamatokat kell megfizetniük.


Kamatváltoztatási mutató

A hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a hitelezők által nem befolyásolható - vagyis tőlük független - valamint általuk el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszám. A kamatváltoztatási mutatót és a számítási módszertant (forintra és idegen devizára egyaránt) az MNB teszi közzé, melyet ITT (https://www.mnb.hu/fair-bank/kamatvaltoztatasi-mutato) talál.


Késedelmi kamat

A hitel késedelmes törlesztése esetén a bank által felszámított, a kölcsönszerződésben is rögzített büntető kamat.


Készfizető kezes

Ha a bank kevésnek tartja a biztosítékul felajánlott ingatlant és a felvevő(k) hitelképességét, akkor rendszerint kezes bevonását is kérheti a hitelügyletbe. Kezes az, aki kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adós nem teljesít, maga fog helyette teljesíteni. A bank csak készfizető kezességvállalást fogad el: ekkor a Kezes nem követelheti, hogy a bank a követelést először az adóstól vagy az adóstárstól hajtsa be.


Kezelési költség

A banki adminisztrációért felszámított költség.


Kondíció

A termék igénybevételével járó feltételek.


Komfortos lakás

Komfortosnak minősül az a lakás, amely 12 négyzetméternél nagyobb alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőszobával, lakáson belüli WC-vel, hideg-melegvíz ellátással, villanyellátással, szennyvízelvezetéssel, és egyedi fűtési móddal rendelkezik.


Korszerűsítés

Korszerűsítésnek minősül a lakás komfortfokozatának növelése (víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, ill. belső hálózatának kiépítése). Fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazását is, az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése. A korszerűsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó munka, a korszerűsítés közvetlen költségeinek 20 %-áig. E munkákhoz csak az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőségi igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező termékeket lehet felhasználni. A fenti kategóriákba nem tartozó munkálatokra korszerűsítési kölcsön nem nyújtható.


Kölcsönszerződés

Az adott szolgáltatás, kölcsönfajta (beleértve a bank által közvetített állami támogatást is) tárgyában a bank és az adós között létrejött teljes szerződéses dokumentációt jelenti, ezek: a bank Üzletszabályzata, az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), egyes kölcsönfajtára vonatkozó ÁSZF, az egyedi ügyfélszerződés adott kölcsönfajtájára vonatkozó hirdetmény.


Közeli hozzátartozó

(a Ptk. 685. § b) pontja szerint) házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, valamint testvér. A hitelügylet lebonyolítása során közeli hozzátartozónak tekintjük azokat az adóstársakat, akiknek a személyi igazolványuk vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján állandó, vagy ideiglenes lakcímük (tartózkodási hely), vagy a vezetéknevük egyezik, vagy kérelmükben a közeli hozzátartozói kapcsolat fennállásáról nyilatkoztak, továbbá a közeli hozzátartozói kapcsolat, születési-, házassági anyakönyvi kivonattal is igazolható.


Közjegyzői díj

A hitel-, és jelzálog szerződés tartalmának, feltételeinek, és a hitel tartozás elismerésének közjegyző által készített okiratba foglalásáért kifizetett díj.


Közjegyzői okirat

Olyan a közjegyzőkről szóló törvényben rögzített alakiságokkal bíró közokirat, mely közhitelesen tanúsítja az okiratba foglalt tényeket, illetve, hogy azok a valóságnak megfelelnek. Az okirat a hitelezéssel összefüggésben lehet ún. egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerő) nyilatkozat, amely az ügyfél közjegyző előtt tett kötelezettségvállalását rögzíti a kölcsönszerződés alapján. A kölcsönszerződés kerülhet közjegyzői okiratba foglalásra, ezt nevezzük kétoldalú közjegyzői okiratnak, ebben az esetben az ügyfél és a bank a közjegyző előtt írja alá a kölcsön nyújtás/visszafizetés feltételeiről szóló okiratot.


Lakásbővítés

A lakótér (lakásfunkcióval összefüggő, vízszintes és/vagy függőleges irányú) növelése érdekében építési engedéllyel végzett munka, amely legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez. Pl. toldaléképítés, tetőtér-beépítés, emelet-ráépítés. A kölcsön céljának megítélésekor az építési hatóság engedélye az irányadó. Ha az engedély új lakás kialakítására vonatkozik, akkor a lakásépítési kölcsön szabályai az érvényesek.


Lakástulajdon

Lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel. Minimálbéres finanszírozás Nincs hitelképesség vizsgálat, azaz az ügyfélnek nem az általános szabályok szerint kell a törlesztő képességét igazolnia, hanem jelen pont alapján elegendő legalább a mindenkori minimálbér mértékét igazolni. Az egyéb ügyfél-minősítési és fedezetértékelési szabályzatok által előírt vizsgálatokat el kell végezni.


LIBOR

Londoni bankközi deviza referencia-kamatláb, amelyet a bankközi piaci szereplők meghatározott periódusra egymás között irányadónak tekintenek.


Nettó összes terület

Az épület helyiségeinek, a burkolt falsíkoktól mért összes belső alapterülete. Osztatlan közös tulajdon Egy helyrajzi-számon nyilvántartott, de külön ingatlanok, általában ezeknek az ingatlanoknak a tulajdonosai mások. Hitelfelvételnél használati megosztással érhető el (ügyvéd készíti el), hogy a több ingatlanból a bank csak az egyiket terhelje meg.


Önerő

Ingatlan vásárlásakor, a hitel és a vételár közötti érték az önerő. Törvény szerint a bank legfeljebb a hitelfedezeti érték 60%-ig nyújthat hitelt.


Összkomfortos lakás

Összkomfortos az a lakás, amely 12 négyzetméternél nagyobb alapterületű lakószobával, konyhával, fürdőszobával és WC-vel, hideg-melegvíz (táv-, tömb-, vagy egyedi központi melegvíz-ellátással, villanybojlerrel, gáz vízmelegítővel), villanyellátással, szennyvízelvezetéssel, és központi fűtési móddal (táv-, egyedi központi, -kazán, -fali fűtőkészülék) rendelkezik.


Összközmű

Teljes közművesítettség (villany, víz, gáz, csatorna) amit a bank kér, ha fedezeti alapon adja a hitelt. Olyan esetben, ha a gáz csak az utcán van és nem a házban, a banki értékbecslő nem összközművesnek fogja megjelölni. Fedezeti alapú hitelezésnél "A" osztályú ingatlanokat fogadnak el általában, ez nem lehet vasúthoz, magasfeszültségű villamos távvezetékhez közel és összközművesnek kell lenniük.


Pótfedezet

Hitelfelvételekor több ingatlant is bevonhat a hitelbe (maximum 3 ingatlant), így a vásárolandó ingatlant teljesen hitelből finanszírozható, vagy növelhető a szabad-felhasználásra felvett hitel összege.


Referenciahozam

Az ÁKK Zrt. által a 3, 6 és 12 hónapos, továbbá a 3, 5, 10 és 15 éves futamidőkre - az elsődleges forgalmazók árjegyzéséből - számított átlagos hozam valamelyike.


Referencia-kamatláb

Bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori irányadó kamatláb, amelynek mértékére a hitelezőnek nincs ráhatása; jellemzően a BUBOR, LIBOR, EURIBOR valamelyike a devizanem függvényében.


Rendelkezésre tartási díj

A hitelszerződésben rögzített hitelösszeg Ön által még fel nem használt részére felszámított jellemzően százalékban meghatározott díj; a pénz készenlétben tartásának ára.


Rögzített (fix) hitelkamat

A hitelszerződésben annak megkötésekor meghatározott, a hitelszerződés teljes futamidejére vonatkozó egy, vagy a futamidő részeire vonatkozó több, százalékos mérték használatával meghatározott hitelkamat; a hitelkamat kizárólag arra az időszakra tekinthető rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a hitelszerződésben a százalékos mértéke meghatározásra került.


Szobák

Félszoba, ha a hasznos alapterülete 6-12 négyzetméter közé esik. Szoba, ha hasznos alapterülete nagyobb, mint 12 négyzetméter, de legfeljebb 30 négyzetméter. Ha 30 négyzetméternél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen nem haladja meg a 60 négyzetmétert, egy szobaként kell figyelembe venni. Ha a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, két szobaként kell figyelembe venni.


Szocpol

Vissza nem térítendő állami támogatás, a támogatásra való jogosultságát az állandó lakóhely szerinti jegyző igazolja. A támogatások csak egy alkalommal lehet igénybe venni, hitel nélkül, önállóan is igényelhetőek, vásárlásnál önerőnek számít. Vásárlás esetén, 120 napon belül tartathat rá igényt. A kedvezmény 10 évre a Magyar Állam javára jelzálogjog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre Teljes SZOCPOL kedvezményt új lakás felépítésére, vagy új lakás vásárlására lehet fel venni. (első gyermek után:900.000 Ft, második gyermek után:2.400.000 Ft, harmadik gyermek után:3.800.000 Ft, negyedik gyermek után:4.600.000 Ft, minden további gyermek után: + 200.000 Ft ) Fél SZOCPOL használt lakásra vagy minimum 50%-ban az építtető tulajdonában lévő lakás bővítésére igényelhető a teljes szocpol fele. Új lakás vásárlásakor / építésekor, amennyiben kedvezményre jogosító feltételek fennállnak, a gyermektelen fiatal házaspár egy, illetőleg két születendő gyermek, az egygyermekes fiatal házaspár további egy születendő gyermek vállalása esetén kérheti a kedvezmény kölcsönként történő megelőlegezését (Lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsön). A rendelet alkalmazásában fiatal házaspár, ha kölcsön- / adásvételi / szerződés megkötése időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be 40 életévét.


THM (Teljes Hiteldíj-mutató)

A teljes hiteldíj mutató a hitel teljes díjának arányát fejezi ki a hitel teljes összegéhez viszonyítva éves alapon és százalékban kifejezve. A teljes hiteldíj mutató a különböző ajánlatok összehasonlítására, az Ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál, az ügylet tényleges terheit mutatja százalékos formában. A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM) az a belső kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az Ügyfél által a hitel folyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban – a prolongálási költség, a késedelmi kamat, az egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, a biztosítási és garanciadíjak, az átutalási díjak kivételével - fizetett összes költségekkel csökkentett hitelösszeggel. A THM számításnál az Ügyfél által a pénzügyi intézménynek fizetett költségeket, valamint a harmadik személynek fizetett költségek közül az Ügyfél által felajánlott fedezet értékbecslésének díját és lakásépítéseknél a helyszíni szemlék díját kell figyelembe venni. A THM számításának képletét az erről szóló jogszabály (jelenleg a 41/1997.(III.5.) számú kormányrendelet) tartalmazza.


Tőketartozás

Az első törlesztésig a folyósított kölcsönösszeg, azt követõen annak a megfizetett törlesztőrészletek tőketartalmával csökkentett összege.


Törlesztőrészlet

A felvett hitel után fizetendő kamat és tőketörlesztés együttes, meghatározott rendszerességgel és összegben az ügyfél által, a futamidő alatt fizetendő összeg.


Tulajdoni lap

A Földhivatal által nyilvántartott, kiadott tanúsítvány, mely adott ingatlanra vonatkozóan közhitelesen igazolja az ingatlan nyilvántartás által bejegyezhető jogok és feljegyezhető tények fennállását, a bejegyzés, feljegyzés iránti eljárás megindulását, valamint az adott ingatlan földhivatal által nyilvántartott adatait.


Tulajdonjog fenntartása

Ingatlan vásárláskor az eladó, tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntarthatja (ezt az ingatlan tulajdoni lapján széljegyben bejegyzik, ez a bejegyzés a bank részére hitelesen tanúsítja az eladás tényét). A vételár teljes kiegyenlítésekor az eladó köteles (külön nyilatkozatban) a vevő tulajdonszerzéséhez hozzájárulni.


Türelmi idő

A hitel folyósításától számított azon időszak, amely alatt még nem kell a tőketartozás törlesztését megkezdeni, csak a kiszámított kamatot kell megfizetni.


Új lakás

A lakástulajdon, a használatbavételi engedély kiadását követő első megvásárlásig új lakásnak minősül. Ha a lakást a használatbavételi engedély kiadását követően az építésre jogosult vállalkozótól cégjegyzék, illetve vállalkozói igazolvány alapján a főtevékenysége szerint ingatlanforgalmazásra jogosult vállalkozó vásárolja meg, akkor második megvásárlásáig minősíthető új lakásnak. A bank a hitel igényt 90 napig tartja, és csak akkor fizeti ki a hitelt, ha a használatbavételi engedély, albetétesítés is megtörtént.


Ügyleti év (ügyfélév)

A futamidő kezdő napjától – illetve további ügyleti év esetén a kezdő nappal megegyező naptári naptól – számított egész naptári év.


Változó hitelkamat

Minden olyan kamat, ami nem minősül rögzített hitelkamatnak; a hitelkamat mértéke a hitelszerződés szerint kamatperiódusonként változtatható; jellemzően valamilyen referenciakamat+kamatfelár alkalmazásával határozható meg.


Változó kamatozás

Változó kamatozású hitelek esetén a hitel futamideje alatt, a meghatározott kamatperiódusok végén a bank, a pénzpiaci, devizapiaci és jogszabályi feltételek változását követve, illetve ahhoz igazodva megváltoztathatja az ügyleti kamatlábat.


Végrehajtási jog

Az ingatlanokat terhelő követelések kielégítését biztosító jogi korlátozás arra az esetre, ha a követelés teljesítését hatósági úton kell végrehajtani. A tulajdoni lap III. részén levő bejegyzés felhívja a figyelmet arra, hogy a tulajdonjogra érvényes terhek rakódtak (bírósági végrehajtás, államigazgatási végrehajtás - adó és illetéktartozás kiegyenlítésére)


Zálogjog

Olyan jogosultság, amelynek alapján a jogosult – amennyiben követelését az adós a kötelezettség esedékességekor nem egyenlíti ki – a követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgy értékesítésével kielégítés nyerhet. A zálogtárgyból való kielégítés általában bírósági határozat alapján, végrehajtás útján történik.


Zálogjogosult

Akinek követelését a zálogjog biztosítja. Jelzáloghitelek esetén, a hitelt nyujtó bank tekinthető zálogjogosultnak.


Zálogkötelezett

Az a személy, aki a hitel-visszafizetés biztosítékaként, a tulajdonát képező ingatlant felajánlja biztosítékként. Az ingatlanra jelzálogjog lesz bejegyezve. Jelentése megegyezik a dologi adós jelentésével.


Ingatlan Fekvése

Fekvésnek nevezzük a helység (község város) területének hatósági határozattal elhatárolt különböző rendeltetésű részeit ami lehet belterület (B), külterület (K), zártkert (Z) Belterületek általában a lakóterületek, az ipartelepek, az üdülőtelepek, továbbá mindazok a területek, amelyeket az illetékes hatóság belterületnek kijelölt a határvonalát a helyi önkormányzat határozattal állapítja meg. A helységnek a belterület határán kívül eső része a külterület, amely mező és erdőgazdasági termelés céljára szolgál. Jogszabályi változás miatt ma már új zárkerteket már nem jelölnek ki. A meglévő zártkerti ingatlanokat további intézkedésig változatlan módon ún. különleges külterületi ingatlanként kell nyilvántartani.


A hitelmax.hu a felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket (cookie-kat) alkalmaz melyek a számítógépén tárolódnak, az adatkezelési tájékoztatónkban megtalálja, hogyan gondoskodunk adatai védelméről, melyeket a honlap használatával Ön elfogad és tudomásul vesz. Részletek...