Üzletszabályzat

  2017. augusztus 28.


PONT24 ONLINE
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

pénzpiaci közvetítői (többes ügynöki) tevékenységhez

A jelen Üzletszabályzat a Pont24 Online Kft, mint pénzpiaci többes ügynök (a továbbiakban: Közvetítő) www.hitelmax.hu (hitelkapu.com és a bankkalkulator.com) internetes portáljának használatára (a továbbiakban: Weboldal) és a Közvetítő által a pénzpiaci közvetítői tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket és rendelkezéseket tartalmazza.

1. Az Üzletszabályzatban használt jelentősebb fogalmak

Közvetítő: a Pont24 Online Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1213 Budapest, Toportyán utca 27., képviselő: Waller Csaba, ügyvezető, adószám:14918058-2-43, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-297153, felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) tevékenységi engedélyének száma:H-EN-I-795/2017. , szakmai felelősségbiztosítási kötvény száma: 7 290 147 3, vezetőállású személy: Waller Csaba, A Közvetítő a maga, illetve az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért maga felel. A Közvetítő státusz a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének nyilvántartásban ellenőrizhető a következő weboldalon: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese
https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo

Weboldal: A Közvetítő által üzemeltetett pénzügyi termék összehasonlító weboldal(ak), termék információk és kapcsolódó szolgáltatások.

Felhasználó: A Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő felhasználó és/vagy aki regisztrál a Weboldal szolgáltatásaira, de nem lépett jogviszonyba a Közvetítővel.

Ügyfél/Fogyasztó: A Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználó, aki a Közvetítővel jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételekkel jogviszonyba lép, részére a Közvetítő pénzügyi szolgáltatást közvetít.

Hpt.: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény.

Pénzügyi intézmény: A Közvetítővel kötött együttműködési/ügynöki megállapodás alapján, az Ügyfél részére ajánlatot adó gazdálkodó szervezet.

Kalkulátor: A Közvetítő Weboldalán díjmentesen üzemeltetett pénzügyi összehasonlító rendszer.

Termék: A Pénzügyi intézmények azon termékei, amelyek közvetítésére a Közvetítő jogosult, így különösen: lakáshitel, szabad felhasználású hitel, személyi kölcsön, Lakástakarékpénztári megtakarítás, stb.

Felek: A Közvetítő és a jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételekkel jogviszonyba lépő Ügyfél együttesen.

Banktitok: Hpt. 160. § (1)-(3) bekezdése szerint (1) Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. (2) E törvény banktitokra vonatkozó rendelkezései szempontjából a pénzügyi intézmény ügyfelének tekintendő mindenki, aki (amely) a pénzügyi intézménytől pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. A banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell arra a személyre is, aki szolgáltatás igénybevétele céljából lép kapcsolatba a pénzügyi intézménnyel, de a szolgáltatást nem veszi igénybe. (3) A banktitokra vonatkozó rendelkezéseket a közvetítő ügyfelének (1) bekezdésben meghatározott adataira is megfelelően alkalmazni kell.

NGM rendelet: A pénzügyi szolgáltatást közvetítők előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól szóló 53/2016 (XII.21.) NGM rendelet.
 

2. Általános és egyéb tudnivalók

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztráció esetén a jelen Üzletszabályzatot elfogadja szolgáltatásra irányuló ajánlat megkérését megelőzően. A Közvetítő és az Ügyfél között a jelen Üzletszabályzat a közvetítői szerződés létrejöttével válik a közvetítői megállapodás részévé. A Közvetítő az Ügyfél ajánlatkérését kizárólag az Üzletszabályzat elfogadását követően továbbítja az ügyfél által kiválasztott Partner felé.

Az Üzletszabályzat nyilvános, az bárki által megtekinthető a Közvetítő székhelyén, vagy Weboldalain (www.hitelmax.hu, www.bankkalkulator.com és a www.hitelkapu.com).

A Közvetítő által a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a szolgáltatást igénybe venni szándékozó Ügyfél részére adott tájékoztatás elválaszthatatlan részét képezi, az Ügyfél elismeri a Közvetítő tájékoztatására adott nyilatkozatával az Üzletszabályzat átvételét és annak tartalmának megismerését és elfogadását. A Közvetítő bármikor egyoldalúan módosíthatja az Üzletszabályzatot, viszont legalább a hatálybalépését megelőzően 15 munkanappal közzéteszi hivatalos Weboldalán.

A Weboldalon történő regisztráció esetén az Ügyfélnek kötelessége a valóságnak megfelelően minden kért adatot, információt megadni, amit a Közvetítő a Weboldalán bekér űrlap segítségével.

Az Ügyfél az általa megadott adatok valóságtartalmáért teljes körűen felel.

A regisztrációt követően a Közvetítő igazolást küld az Ügyfél részére a megadott elektronikus email címére egy regisztráció megerősítő emailt, ezt követően küldi meg a Weboldalon választott ajánlat megerősítését és az előkalkuláció részletes tartalmáról, amely tartalmazza legalább három pénzügyi szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatának elemzését. Viszont, ha a Közvetítő csak kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő pénzügyi szolgáltató ajánlatának elemzését továbbírtja az Ügyfél részére. Az Ügyfél a részére megküldött információkat a Weboldal https titkosított csatornán keresztül tudja megtekinteni belépés után.

Az Ügyfél a részére megküldött pénzügyi szolgáltatók versengő szolgáltatásai közül amennyiben választ és a Weboldalon belépés után, vagy telefonon azonosítás után jelzi a Közvetítő felé, akkor a Közvetítő elektronikusan értesíti, hogy a Weboldalon elérhető számára a választott pénzügyi szolgáltató hiteligénylő és munkáltatóigazolási nyomtatványa és a választott településen lévő fiók elérhetősége és az igénylés beadásához minimálisan szükséges általános információk.

A Partnertől történő ajánlatkérés az Üzletszabályzat alapján történik, a Felek jogviszonyának elválaszthatatlan részét képzik.

Az Ügyfél által megadott adatok alapján, annak kérésére az általa kiválasztott Partner tájékoztatja telefonon, vagy e-mailben az Ügyfelet az ajánlatadás feltételeiről, valamint szükség esetén további adatokat kér az Ügyféltől.

A Közvetítő a jelen Üzletszabályzatot az Ügyfél ajánlatkérésének elküldését megelőzően változatlan formában teszi elérhetővé az Ügyfél részére későbbi megtekintésre a Weboldalon belépés után.


3. A Közvetítő jogállása

2.1. A Közvetítő a Hpt. 10. § (1) ba) pontja szerinti független többes ügynöki tevékenységet végez, amely alapján a Közvetítő jogosult több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatásait közvetíteni.

A Közvetítő a független többes ügynöki tevékenysége során a pénzügyi intézmény megbízásából jár el, tevékenységét az MNB engedélye alapján végzi melynek során a pénzügyi intézmény megbízásából, annak kockázatára jár el, önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A közvetítői díjat kizárólag a Pénzügyi intézménytől fogad el.

A Közvetítő tájékoztatása nem helyettesíti a Pénzügyi intézmény által, legkésőbb a szerződéskötés előtt Ügyfél részére megtartott, a mindenkor hatályos jogszabályok által aláírt tájékoztatást, amely esetében kizárólag a Pénzügyi Intézmény tartozik felelősséggel.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen jogviszony alapján a Közvetítő elsősorban a Weboldalán keresztül, de nem kizárólag Pénzügyi intézmények termékeivel kapcsolatos tájékoztató jellegű adatközlést végez, ajánlatot az Ügyfél részére a jelen Üzletszabályban foglaltak szerint ad.

A Pénzügyi intézmények felé történő adattovábbítás azzal a céllal történik, hogy az Ügyfél által megadott adatok alapján a Pénzügyi intézmény területileg illetékes munkatársa fel tudja venni a kapcsolatot az Ügyféllel és egyedileg kidolgozott ajánlatot kaphasson és teljes körű tájékoztatást.
 

4. Szakmai felelősségi szabályok

A Közvetítő a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint köteles eljárni.

A Közvetítő a maga, és jelen tevékenységéhez igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által okozott kárért jelen tevékenysége során maga felel.

A Közvetítő a szakmai tevékenysége során a hiteltanácsadásból vagy/és hitel – jelzáloghitel közvetítésből okozott károkért a UNION Biztosító Zrt, mint a közvetítő jelzáloghitel közvetítő felelősség biztosítója áll helyt. (kötvényszám: 7 290 147 3)

A Közvetítő nem felel olyan károkért, amely a Közvetítő elvárható gondos eljárása ellenére következett be, nem felel az Ügyfél szerződésszegése esetén vagy vis major, vagy a jogszabályban meghatározott esetekben sem.

A Közvetítő mindenkor legalább káreseményenként ötmillió forint, illetve évente együttesen legalább ötvenmillió forint összegű felelősségbiztosítással rendelkezik.

 

5. A Közvetítő szolgáltatása

A Közvetítő csak a Megbízó Pénzügyi intézmények termékei vonatkozásában nyújt tanácsot az érdeklődőknek. A hiteltanácsadást a szerződésben lévő pénzügyi intézmények körében Waller Csaba végzi.

Közvetítő szolgáltatása jelen szerződés időtartama alatt:

 • tájékoztatás, tanácsadás nyújtása és információ továbbítás az Ügyfél által megadott adatok alapján, az Ügyfél által választott a Közvetítő által szerződésben álló Pénzügyi intézmény(ek) részére
 • elérhetővé teszi Weboldalán keresztül titkosított csatornán az Ügyfél által választott Pénzügyi intézmények nyomtatványát, területileg választott munkatárs elérhetőségét és a választott Pénzügyi intézmény által kért alapdokumentumok listáját

A Ügyfél által a Weboldalon megadott és kiválasztott adatok, kérelme alapján az Ügyfél által kiválasztott Pénzügyi intézmény(ek)nek továbbítja a Közvetítő, hogy közvetlenül felvegyék a kapcsolatot a Pénzügyi intézmény(ek) illetékes munkatársai az Ügyféllel és számára ajánlatot dolgozzanak ki.

A jelen Üzletszabályzat és a Felek megállapodása nem terjed ki különösen:

 • hiteligényléshez szükséges nyomtatvány, dokumentációval kapcsolatos személyes vagy más módon történő ügyintézésre, átadás, kitöltés, pénzügyi intézményhez történő továbbítás
 • bármilyen ügyintézés, földhivatal, közjegyző
 • bármilyen dokumentumok beszerzése, tárolása, megőrzése
 • kapcsolattartás a Pénzügyi intézmény(ek) és az Ügyfél között
 • bármilyen egyéb, a jelen Üzletszabályzatban nem szereplő tevékenység

Az Ügyfél és a Közvetítő között a kapcsolattartás kizárólag regisztráció után elektronikus levelezésen keresztül, vagy telefonon történik.

A Közvetítő a jelen Üzletszabályzat alapján elsősorban tájékoztatási feladatokat végez, valamint az Ügyfél által választott Pénzügyi intézmény(ek) felé továbbítja ajánlatkérését.

Az Ügyfél kifejezett hozzájárulását adja, hogy a Közvetítő az NGM rendelet 3. §-a szerinti kötelezettségének úgy tegyen eleget, hogy az Ügyfél keresési paraméterei alapján a Képviselő Weboldalán lévő kalkulátorban kiadott ajánlatokból, vagy a regisztrációs űrlapban megadott adatok alapján legalább három szolgáltató versengő szolgáltatását összehasonlító tájékoztatót készít és küld meg az Ügyfélnek.

Abban az esetben, ha csak kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő ajánlatot elemez és továbbít a Közvetítő az Ügyfélnek.

Az Ügyfél nem köteles a Képviselő Weboldalán a Pénzügyi intézmények által adott ajánlatok alapján a Pénzügyi intézményekkel szerződést kötni, a döntési jogkör mindenesetben az Ügyfél jogába tartozik.

Az Ügyféltől érkező, a Pénzügyi intézményt érintő panasz kivizsgálására a Képviselő nem jogosult. Az Ügyféltől érkező Pénzügyi intézményt érintő panaszt azonnal továbbítja az illetékes Pénzügyi intézménynek és tájékoztatja az Ügyfelet a továbbításról az okáról és, hogy a illetékes Pénzügyi intézmény tud és fog érdembe reagálni a panaszára. Szóbeli panasz esetén (telefonon érkező) az Ügyfélnek a Pénzügyi intézményt kell megkeresnie a panaszkezelési szabályzatában leírt bejelentési elérhetőségén.

A Közvetítő a megbízó Pénzügyi intézmény megbízási szerződésében foglalt feladatainak ellátása során mindenkor a Pénzügyi intézmény utasításai szerint és érdekeinek megfelelően és a hatályos jogszabályok vonatkozó előírásainak figyelembe vételével köteles eljárni.

A Közvetítő nem jogosult az Ügyfél által befizetett, a Pénzügyi intézményt megillető pénz átvételére, és nem jogosult a Közvetítő az Ügyfél nevében átvenni a megbízó Pénzügyi intézménytől Ügyfelet megillető pénzt sem.

A Közvetítő vállalja, hogy a vele szerződésben álló Pénzügyi intézményektől kapott tájékoztató anyagokat, a termékek promóciós anyagait, dokumentumait az Ügyfelek számára biztosítja, és azokat a Weboldalon elérhetővé teszi az Ügyfél részére.

A közvetítő nem szavatolja a pozitív elbírálást az Ügyfél kérelme alapján, a Felek tudomásul veszik, hogy a Pénzügyi intézménynek jogában áll az Ügyfelet elutasítani és ezt nem megindokolni. Ez esetben a Közvetítőt semmiféle felelősség nem terheli.

Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Közvetítőt nem terheli felelősség a Pénzügyi intézmény pótlólagosan bekért hitel elbírálásához szükséges dokumentumok, bizonylatok az Ügyfél részéről késedelmes teljesítésből származó elutasításért visszavezethető Ügyfélt ért károkért.

A Közvetítő által közzétett reklám esetén a tájékoztatás nem tartalmazza teljes körűen valamennyi szerződési feltételt, illetve az itt szereplő adatok tájékoztató jellegűek, így nem mindősül nyilvános ajánlattételnek.


6. Tájékoztatási kötelezettség

A közvetítő írásban a szerződés megkötése előtt tájékoztatja az Ügyfelet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) egyes, ügyfél-tájékoztatásra vonatkozó rendelkezései szerin, így különösen az Fhtv. 4-5. §-aiban, 13-14. §-aiban foglaltak és az 1. melléklet és a 3/2016. (I. 7.) NGM rendelet 1-2. mellékletei szerinti tájékoztató szerint.

A Közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően az NGM rendelet 2. § (1) bekezdés alapján köteles az ügyfél részére tájékoztatást adni adatairól:

 • a cég nevéről, székhelyéről, levelezési címéről, felügyeleti hatóságának megjelöléséről
 • a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet, (https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese )
 • tevékenység során keletkezet károkért az Ügyfél felé ki felel és áll helyt
 • többes ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el a pénzügyi intézmények nevének feltüntetésével
 • nyújt-e hiteltanácsadást
 • pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el
 • megbízó pénzügyi intézménytől kap-e közvetítői díjat, és ha ismert annak mértékéről,ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni
 • a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint fogyasztó esetében a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről
 • arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más - pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel
 • pénzügyi intézménytől díjazásban részesülő független közvetítő a fogyasztó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól a fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke
 • a független közvetítő köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy jogosult a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást kérni.

A Közvetítő ezen ügyfél-tájékoztatási kötelezettségének – külön tájékoztatás nélkül – az Üzletszabályzata megismertetésével is eleget tehet.

A közvetítő tájékoztatást nyújt az Ügyfélnek (fogyasztónak) szerződéskötést megelőzően a jövedelemarányos törlesztőrészletekre vonatkozó jogszabály főbb elemeiről.

Az Ügyfél lehetőségeinek felmérése érdekében a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról rendelkező 32/2014 (IX.10.) MNB rendelet hatálya alá tartozó hitelszerződés ajánlása esetén tájékoztatást megelőzően szóban, vagy elektronikus úton tájékoztatást ad az MNB rendeletre vonatkozó főbb követelményekről.

A Közvetítő a szerződés megkötését megelőzően 2009. évi CLXII. törvény alapján tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan adatról, körülményről és információról, mely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet mind a Közvetítő, mind az ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint szerződési nyilatkozatokat köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni.

A Közvetítő vagy alvállalkozó a hitelszerződés megkötését megelőzően hitel termékek lényeges feltételekről tájékoztatja az Ügyfelet, amelynek alapján a fogyasztó felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és - ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül - a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének.

 • a hitelező nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről
 • a hitelközvetítő nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről
 • a hitelközvetítő kinek a képviseletében jár el
 • a hitel típusáról
 • a hitel teljes összegéről
 • a hitel teljes összegéről és lehívásának feltételeiről, ha a hitel lehívására többféle módon kerülhet sor és ezek eltérő hitelkamatokat vagy eltérő hitelkamaton kívüli egyéb ellenszolgáltatást - ideértve díjat és költséget - jelentenek, és a hitelező az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módot vette figyelembe, a hitelező és a hitelközvetítő a tájékoztatás során köteles jelezni, hogy más lehívási mód magasabb teljes hiteldíj mutatót eredményezhet
 • a hite lehívásának feltételei, hitel rendelkezésre bocsájtásának módjáról és időpontjáról
 • a hitel futamidejéről
 • a fogyasztó által fizetendő törlesztőrészletek összegéről, a törlesztőrészletek számáról, és a törlesztés gyakoriságáról, esetlegesen a törlesztőrészleteknek a különböző hitelkamatú tartozásra történő elszámolásának sorrendjéről
 • a hitelkamatról és a hitelkamat feltételeiről, alkalmazása esetén a vonatkozó referencia-kamatlábról, kamatfelárról, kamatváltoztatási vagy kamatfelár-változtatási mutatóról, valamint a hitelkamat módosításának gyakoriságáról, feltételeiről és eljárási szabályairól
 • a fogyasztó által a szerződéskötéskor ismert feltételek alapján fizetendő teljes összegről, a tőke, hitelkamatok, egyéb díjak és jutalékok, költségekről
 • termék értékesítéséhez, vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás készpénzára és az önrészéről
 • adott esetekben a szükséges biztosítékok, a hitelszerződéshez szükséges biztosítékok jellemzője
 • a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, a hitelközvetítő köteles egyértelműen és tömören tájékoztatni, hogy a részletek megfizetése nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését, kivéve, ha a felek kifejezetten erről állapodnak meg
 • hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás, hitelkamat vagy hitelkamatok, rögzített vagy változó hitelkamat, változó hitelkamat esetén a kiinduló referencia-kamatláb mértéke, az egyes hitelkamatok időtartama
 • a teljes hiteldíj mutatóról egy reprezentatív példával annak valamennyi feltételével
 • a hitelhez kapcsolódó olyan járulékos szolgáltatásokról (például biztosítás), amely a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges
 • az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy önálló, valamint az egyes szerződések felmondásának körülményeire is kiterjedten
 • hitelhez kapcsolódó szolgáltatások kötelezettségről
 • a hitelszerződés megkötéséhez szükséges biztosítási, vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatási szerződés fennállása, ha a hitelező e szolgáltatások ellenszolgáltatását nem ismeri, azok a THM-ben nem szerepelnek
 • a hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás ideértve díjat, jutalékot, költséget
 • a fizetési számlához vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalékról, díjról, költségről, vagy egyéb fizetési kötelezettségről, kivéve ha a fizetési számla vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fenntartása nem kötelező
 • adott esetben a készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalék, díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség
 • adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - módosításának feltételei
 • adott esetben Közjegyzői díj
 • késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik a törlesztés elmulasztása, ami komoly következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutást
 • a fizetés elmulasztásának következményeiről, a szükséges biztosítékok meghatározásáról
 • az elállási jogról, illetve annak hiányáról, az előtörlesztéshez való jogról esetleges költségeiről
 • elállási jog fennállása 14 napon belüli lehetőségről
 • előtörlesztésről, a hitel részleges vagy teljes előtörlesztéséről, az előtörlesztés költségeiről
 • 2009. évi CLXII. törvény 14. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségéről
 • 2009. évi CLXII. törvény 9. § szerinti kötelezettségről
 • a hitelszerződés tervezetének egy példányához való jogáról
 • adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének időbeli korlátozásáról
 • közvetítő feltünteti nyomtatványokon megbízó pénzintézet nevében jár el
 • közvetítő tájékoztatást nyújt az Ügyfél kérésére a megbízó pénzintézettől kapott jutalékról
 • olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt három hónapon belül vagy a hitelező felszólítására kell visszafizetni a szerződés megkötését követően felmerülő hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat és költséget -, és ezek módosításának feltételeiről
 • a Közvetítő a 2009. évi CLXII. törvényben meghatározott adatokon kívül kizárólag az 1. melléklet szerinti formanyomtatványtól elkülönítetten adhat tájékoztatást
 • alkalmazott reprezentatív példa
 • általános tájékoztatás a hitelfelvétel folyamatáról Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről

Jelzáloghitelek esetében egyértelműen, tömören és feltűnően meg kell adni a következőket is:

 • a hitelező, a hitelközvetítő, vagy a közvetítői alvállalkozó nevéről, címéről
 • tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog
 • a törlesztőrészletek száma
 • devizaalapú hitel esetén figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az árfolyam változása befolyásolhatja a fogyasztó által fizetendő összeget

 

7. A Közvetítő díjazása

Jelen szerződésben vállalt szolgáltatásért a Közvetítőt díjazás a Hpt. 69. § (3) bekezdése alapján az Ügyfél részéről nem illeti meg. A Közvetítő attól a Pénzügyi intézménytől jogosult díjazásra (jutalékra), amellyel az Ügyfél a Weboldalon választott Pénzügyi intézménnyel ajánlatkérés alapján az Ügyfél a Közvetítő közvetítésével szerződést köt.

A Közvetítő a pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatást nem nyújt, így más jogcímen nem jogosult díj igényt támasztani az Ügyfél irányában. A Közvetítő Weboldalán az összehasonlító program használata díjmentes.

A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a közvetítői díj összege nem ismert. Pénzügyi intézménytől díjazásáról a Közvetítő az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad arról, hogy milyen eltérés van a hitelt nyújtó Pénzügyi intézmények fizetendő díjazásai között. Az Ügyfél jogosult ilyen információt kérni a Közvetítőtől.

 

8. Jogviszony megszűnése

Az Ügyfél és a Közvetítő között a szerződéses kapcsolat, jogviszony az Ügyfél által a Weboldalon választott és megerősített ajánlat a Pénzügyi intézmény részére továbbítása után legkésőbb 30. napon megszűnik. A Felekre vonatkozó, a jogszabályból, illetőleg szerződéses előírásokból származó titoktartási, adatvédelmi kötelezettségek továbbra is fennmaradnak, illetőleg a Közvetítő a törvényi kötelezettségeinek továbbra is eleget tesz Ügyfél irányában.

9. Panaszkezelés

Az Ügyfél a Közvetítő tevékenységére vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen, vagy meghatalmazott esetén, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölheti az Ügyfél elérhetőségein:
Pont24 Online Kft – 1213 Budapest Toportyán utca 27; Weboldal: www.hitelmax.hu, bankkalkulator.com, hitelkapu.com; Telefon: +36 20 349 9606/ 8-as mellék; Email: panasz@hitelmax.hu címeken és Telefax: +36 1 425 7435 számon.
A szóbeli panaszt a Közvetítő a székhelyen minden munkanapon 8 – 16 óra között, telefonon közölt szóbeli panaszt hétfői napon 8 – 20 óráig, kedd – péntekig 8-16 óráig fogadja.

Telefonon történő panasz bejelentés esetén a Közvetítő ésszerű várakozási időn belül fogadja és megkezdi az ügyintézést.

A Közvetítőnek a telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított hívás felépülésétől számított 5 percen belül az ügyfélszolgálatos ügyintéző élőhangos bejelentkezése érdekében, úgy köteles eljárni, ahogy az adott helyzetben elvárható.

A szóbeli panaszt a Közvetítő azonnal megvizsgálja és orvosolja kivéve, ha a kivizsgálás nem lehetséges azonnal, a Közvetítő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és annak másodpéldányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén átadja az Ügyfélnek, telefonon közölt szóbeli panasz esetén megküldi az indoklással ellátott álláspontját a panasz közlésétől 30 napon az ügyfélnek.

Amennyiben az Ügyfél a panaszkezeléssel nem ért egyet, a Közvetítő a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolatát a személyesen közölt panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén megküldi az indoklással ellátott álláspontját a panasz közlésétől 30 napon az ügyfélnek.

A panaszkezelés során a Közvetítő igyekszik úgy eljárni, hogy elkerülje a fogyasztói jogvita kialakulását.

A fogyasztónak minősülő ügyfelet panasz elutasítása esetén a Közvetítő tájékoztatja arról, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti, amennyiben a Pénzügyi Békéltető Testület eljárására vonatkozó szabályok alapján fogyasztónak minősül.

Amennyiben a Közvetítő álláspontja szerint a panasz érinti a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezéseit és a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvitát is, akkor a fogyasztónak minősülő ügyfelet tájékoztatni kell, hogy a panaszban foglaltak melyik része melyik körbe tartozik és kihez fordulhat.

A fogyasztónak nem minősülő ügyfelet a panasz elutasítása esetén a Közvetítő tájékoztatja, hogy a panaszával a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.

A Közvetítő tájékoztatja a fogyasztót a panasz elutasító döntésében a panasz elutasítása esetén arról, hogy tett-e általános alávetési nyilatkozatot, meg kell adnia a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét, továbbá a fogyasztó külön kérésére meg kell küldenie a Pénzügyi Békéltető Testület által készített és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott kérelem nyomtatványt. Tájékoztatja továbbá a Magyar Nemzeti Bank levelezési címéről, telefonszámáról, valamint az MNB honlapján a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése, illetve az MNB fogyasztóvédelmi eljárásainak kezdeményezésének benyújtására rendszeresített formanyomtatványok elektronikus és ügyfélszolgálati elérhetőségét is közli.

A fogyasztónak minősülő ügyfelek kérhetik ezen formanyomtatványok pénzügyi szolgáltató általi költségmentes megküldését is. A nyomtatványok kérelmezését leadhatja a panasz@hitelmax.hu vagy hitel@hitelmax.hu elektronikus címen vagy 1213 Budapest Toportyán utca 27 postai levelezés címen vagy +36 20 349 9606 telefonszámon a 8-as melléken, Telefax: +36 1 425 7435 elérhetőségein. Az ilyen kérések esetén a Közvetítő a formanyomtatványokat dokumentáltan a fogyasztó ügyfél számára elektronikus úton küldi meg, ha elektronikus címmel rendelkezik, más esetben postai úton küldi meg költségmentesen haladéktalanul, melyben szerepel az ügyfél neve, címe és az elküldési dátum és elküldési igazolását rögzíti, dokumentálja.

Panasz benyújtására a Közvetítő lehetővé teszi a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által a honlapján közzétett - formanyomtatványt alkalmazzon, melyet az alábbi címen https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok ér el.

A közvetítő ettől eltérő formában benyújtott írásbeli panaszt is elfogad.

A Közvetítő az ügyfelek panaszainak hatékony, átlátható és gyors kezelésének eljárásairól, panaszügyintézés módjáról és nyilvántartás vezetéseinek szabályairól panaszkezelési szabályzatot készít. A panaszkezelési szabályzatban az ügyfelet tájékoztatja a panaszügyintézés helyéről, levelezési címéről, elektronikus levelezési címéről, telefonszámáról, telefaxszámáról.

A panaszkezelési nyilvántartás tartalmazza, a panasz leírását, tárgyát képző eseményt, tényt; tartalmazza benyújtás időpontját; panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén indoklását; panasz rendezése esetén intézkedés határidejét a végrehajtásért felelős személy nevét; panasz megválaszolásának időpontját.

A Közvetítő a panaszkezelési szabályzatot a honlapján https://hitelmax.hu/panaszkezeles és az ügyfeleknek nyitva álló helységben, ennek hiányában a székhelyén közzéteszi.

Amennyiben az ügyfél az írásbeli panaszát nem a panaszkezelési szabályzatban meghatározott címre küldi meg a Közvetítőnek, vagy az ügyfelek számára nyitva álló helységben nem a kijelölt ügyintézőnek adja át, a Közvetítő beérkezést követően haladéktalanul továbbítja a panaszkezeléssel foglalkozó szervezeti egységéhez, ahol nyilvántartásba veszik azonnal és tájékoztatja az ügyfelet a panaszt továbbiakban kezelő egység, felelős személy elérhetőségéről.

A személyesen leadott panasz esetén a Közvetítő tájékoztatja az ügyfelet a panaszt továbbiakban kezelő egység, felelős személy elérhetőségéről.

A panaszra adott indoklással ellátott válaszát a Közvetítő a közlést követő 30 napon belül meg kell küldeni az ügyfél részére, abban az esetben is, ha az ügyfél nem a panaszkezelésre kijelölt helyen, személynek adja le a Közvetítőnél vagy a Közvetítő másik – nem panaszkezelésre kijelölt - címre küldi meg a panaszát.

A Közvetítő a panasz kivizsgálását követően válaszában megküldi a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményét, a megoldásra vonatkozó intézkedéseket, a panasz elutasítása esetén az elutasítás indoklását. Az indoklását a Közvetítő közérthetően egyértelmű indoklással látja el, a panasz tárgyától függően tartalmazza a vonatkozó szerződési feltételek, szabályzat pontos szövegét, hivatkozik az ügyfélnek küldött elszámolásokra, illetve a szerződés alatt teljesített egyéb tájékoztatásra.

Amennyiben a jogszabály jegyzőkönyv készítését írja elő az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • az ügyfél neve
 • az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
 • az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön
 • a panasszal érintett szerződés száma, vagy ügyfélszám
 • az ügyfél által bemutatott dokumentumok és egyéb bizonyítékok
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy; személyes felvétel esetén az ügyfél aláírása
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
 • a panasszal érintett szolgáltató neve és címe

A Közvetítő a személyesen közölt panasz esetén a jegyzőkönyv másolatának egy példányát átadja az ügyfélnek, más esetben a jegyzőkönyv másolatát a panaszra adott válaszával, úgy hogy megállapítható kinek milyen címre küldte meg, és igazolja az elküldés tényét.

A panaszkezelési nyilvántartásból a válaszadási határidők és azok betartása átlátható módon megállapítható, panaszok témakör szerint csoportosítása, a panasz okát képző tények, események feltárhatók belőle. A panaszkezelési nyilvántartásból megállapítható, hogy milyen más szolgáltatásra lehet hatással, a panasz okát képző tények, események melyből eljárás útján feltárt tényeket, eseményeket korrigálni tudja a Közvetítő, és a rendszerszintű problémákat, jogi kockázatokat összefoglalva feltárni.

A Közvetítő a panaszkezeléssel összefüggésben adott tájékoztatása során egyszerű nyelvezetet használ.

A szóbeli panasz esetén, ha azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy nem vezet eredményre, a Közvetítő közli az ügyféllel a panasz azonosítására szolgáló adatokat.

Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is, ez esetben a meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A panasz kivizsgálása díjmentes ezért díjat a Közvetítő nem kérhet.

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfél figyelmét fel kell hívni, hogy a beszélgetésről hangfelvétel készül, melyet a panasz bejelentésétől számított 5 évig meg kell őrizni.

Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen - kérésének megfelelően - huszonöt napon belül rendelkezésére kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet, vagy a hangfelvétel másolatát.

A pénzügyi intézmény és a független közvetítő a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg, és azt a Felügyelet kérésére bemutatja.


Fogyasztóvédelmi Központjánál az alábbi elérhetőségeken bejelentést tehet:
Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ, 1534 Budapest, BKKP Postafiók: 777. Személyes ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza) Telefon: +36 (80) 203-776; Fax.:+36 (1) 489-9102; Elektronikus levelezés: ugyfelszolgalat@mnb.hu; Honlap: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem;

Pénzügyi Békéltető Testület
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; Telefon: +36 (80) 203-776 E-mail: pbt@mnb.hu, Weboldal: http://www.mnb.hu/bekeltetes;

A Közvetítő a Pénzügyi Békéltető Testületnél általános alávetési nyilatkozatot nem tett.
 

10. Adatvédelem

Az Ügyfél személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. (1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.)

Az Ügyfél az Üzletszabályzat elfogadásával és adatainak megadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a Közvetítő a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok és a Hpt. vonatkozó rendelkezései szerint az Ügyfélnek a banktitoknak minősülő adatait nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza.

A Közvetítő az Ügyfél adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Közvetítő az általa tárolt és őrzött adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően tárolja és kezeli, harmadik személynek tovább semmilyen célból nem adja át, kivételt képez ez alól a Felhasználó által választott Pénzügyi intézmény a szolgáltatás elengedhetetlen részét képzi.

A Közvetítő az olyan személyre is a banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazza, aki nem veszi igénybe a szolgáltatást, de kapcsolatba lép a Közvetítővel.

A Közvetítő az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a pénzügy közvetítői szolgáltatással összefüggésben használja fel, és az Ügyfél hozzájárulását adja a Közvetítőnek, hogy a szolgáltatással kapcsolatban a Pénzügyi intézmény(ek) részére továbbítsa, átadja a választása alapján. A megadott személyes adatok átadása csak a cél megvalósulásához szükséges mértékig történik.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra rendkívüli esetekben sor kerülhet, azonban az adattovábbítás jogalapját minden egyes adat esetében a Közvetítő külön megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítási kötelezettség.

Panaszkezelés esetén a Közvetítő a panasszal kapcsolatos adatkezelésnél az alábbi adatokat kérheti el az ügyféltől:

 • neve
 • szerződésszám, ügyfélszám, illetve pénztári azonosító
 • lakcíme, székhelye, levelezési címe
 • telefonszáma
 • értesítés módja
 • panasszal érintett termék vagy szolgáltatás
 • panasz leírása, oka
 • ügyfél igénye
 • a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre
 • meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

A közvetítő kijelenti, hogy a törvény által előírt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségének minden esetben eleget tesz és a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek figyelembevételével jár el.

Az adatkezelés időtartama az Ügyfél/Érintett törlési kéréséig, de legfeljebb 5 év.

Az Ügyfélnek joga van elérni, helyesbíteni illetve törölni bármely, vagy akár az összes általa megadott információt, vagy kérni a Képviselőt annak megtételére.

Az Ügyfél reklamációjával, információ kérési igényével a Képviselő ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalain megadott elérhetőségek bármelyikén.
 

11. Hírlevél, Reklám célú üzenetek

Reklámcélú hírlevelet azoknak a Felhasználóknak vagy Ügyfeleknek küld a Közvetítő, akik regisztráció során külön hozzájárultak ehhez a Weboldalon, ami minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját.

A hírlevél, vagy reklám célú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti a Weboldal üzemeltetőjét a kiküldés letiltására, elektronikus, vagy hagyományos postai úton egyaránt.
 

12. Felelősség

Az Internet nyilvánosságának következtében az azon keresztül történő adat és információ átvitelből adódó kockázatok az Ügyfelet terhelik. A közvetítő nem vállal felelősséget a Weboldal használatából, vagy annak működés kimaradása esetén, rendszerhibából fellépően keletkezett károkért, veszteségekért.

A közvetítő nem vállal felelősséget a weboldalán elhelyezett, a külső weboldalakon elérhető tartalomért, ebből történő esetleges károkért.

Az Ügyfélnek tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. A Közvetítő semmilyen felelősséget nem vállal az oldal korlátlan rendelkezésre állásáért. A Közvetítő által küldött rendszerüzenetek, értesítések esetleges spam mappába érkezése esetén sem vonható felelősségre, az információ átvettnek tekintik a Felek.

A Közvetítő semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a hitelmax.hu, bankkalkulator.com és a hitelkapu.com oldal akadálytalan működését és használatát.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A Közvetítő nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a Weboldalhoz való csatlakozás miatt a Felhasználónál következett be, vagy semmilyen vélt, vagy valós jövedelem vagy haszon kieséséért, amely a Weboldalain történt bármilyen okból történő meghiúsulása miatt következik be.

A Közvetítő nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Felhasználó a személyes adatait harmadik személy számára gondatlanságból, szándékoltan esetleg bűncselekmény érintettjeként harmadik fél számára átadja, illetve használatukat lehetővé teszi.

A Közvetítő nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

A Közvetítő bármikor szabadon módosíthatja a Weboldal információit, értesítési kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Közvetítő nem vonható felelősségre, ha így tesz. Az Üzletszabályzatot az Ügyfél mindig az igénylésekor aktuális állapotában tudja megtekinteni a Közvetítő Weboldalán belépés után.

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a Weboldalon. Bármely Ügyfél, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia az oldal használatával.
 

13. Egyéb

A Közvetítő a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan adatról, körülményről és információról, mely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet.

A nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv szabályait alkalmazzák, jelen Szerződésre a Magyarország joga irányadó.

A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető alávetik magukat a helyi Bíróság kizárólagos illetékességének. Fogyasztóvédelem: http://www.nfh.hu/

Kelt: Budapest 2017 augusztus 28.
 

 

 

 

Hitelkalkulátor

Hasonlítsd össze több bank ajánlatait!

Hitelösszeg:
Futamidő:

A hitelmax.hu a felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket (cookie-kat) alkalmaz melyek a számítógépén tárolódnak, az adatkezelési tájékoztatónkban megtalálja, hogyan gondoskodunk adatai védelméről, melyeket a honlap használatával Ön elfogad és tudomásul vesz. Részletek...